Chorvatské zákony – ZÁKON O SOCIÁLNĚ PODPOROVANÉM BYDLENÍ

(Redakční konsolidovaný text, Úřední věstník 109/01, 82/04, 76/07 a 38/09 )

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

 

(1) Tento zákon upravuje systematicky organizovanou bytovou výstavbu podporovanou z veřejných prostředků (dále jen: sociálně podporovaná bytová výstavba) za účelem uspokojování bytových potřeb a zlepšování kvality bydlení co nejširšího okruhu občanů, jakož i zdokonalování výstavby.
(2) Veřejnými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí finanční a jiné prostředky poskytované Chorvatskou republikou a jednotkami místní samosprávy na podporu bytové výstavby.

 

Článek 2

 

Sociálně podporované bydlení se provádí výstavbou bytů, tj. Obytných budov, organizovaných způsobem, který umožňuje účelné využití veřejných a jiných fondů k pokrytí nákladů, zajišťuje návratnost těchto fondů a umožňuje prodej bytů ve splátkách za dostupnější cenu podmínky než trh, pokud jde o úroky a termíny splácení.

 

Článek 3

 

(1) V souladu s tímto zákonem podporují veřejné prostředky organizovanou výstavbu bytů zpravidla v bytových domech a v řadových domech určených k prodeji s možností splácení, a to:
– občanům – občanům Chorvatské republiky.
– jednotkám místní samosprávy a dalším právnickým osobám se sídlem v Chorvatské republice za účelem pronájmu bytů.
(2) Veřejné prostředky uvedené v odstavci 1 tohoto článku rovněž podporují výstavbu a rekonstrukci (modernizaci a modernizaci) budov a rodinných domů fyzickým osobám za účelem uspokojení jejich bytových potřeb.
(3) Byty uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou rovněž určeny k prodeji územním samosprávným celkům a dalším osobám za účelem pojištění bytů chráněným nájemcům, kteří užívají byt ve vlastnictví fyzických osob.

 

VEŘEJNÉ FONDY

Článek 4

 

(1) Chorvatská republika poskytne finanční prostředky na podporu bytové výstavby podle tohoto zákona. Tyto prostředky jsou poskytovány ve státním rozpočtu a poukazovány investorovi.
(2) Kromě finančních zdrojů uvedených v odstavci 1 tohoto článku může Chorvatská republika poskytnout stavební pozemky a další finanční prostředky na výstavbu bytů, zejména na řešení bytových potřeb aktivního vojenského personálu, policistů a dalších státní úředníci a zaměstnanci a způsob využívání těchto bytů, tj. o prioritě koupě bytu rozhoduje vláda Chorvatské republiky nebo jí pověřený orgán či osoba.
(3) Pokud jde o finanční prostředky na výstavbu bytů uvedené v odstavci 2 tohoto článku, použijí se obdobně ustanovení tohoto zákona týkající se veřejných prostředků místní samosprávy.

 

Článek 5

 

(1) Finanční prostředky Chorvatské republiky pokrývají náklady spojené s výstavbou bytů v části odpovídající částce 25% standardní stavební ceny za m2 užitné plochy bytu.
(2) V případech uvedených v článcích 13 a 18 tohoto zákona mohou být finanční prostředky Chorvatské republiky použity až do výše 35% standardní stavební ceny za m2 užitné podlahové plochy za účelem získání stavebního pozemku pro bytovou výstavbu.
(3) Standardní cenu stavby stanoví jednou ročně ministr odpovědný za výstavbu na základě průměrných cen staveb za m2 užitné podlahové plochy v Chorvatské republice na základě údajů zveřejněných ve Statistické ročence Ústředního úřadu statistik. Standardní cena stavby se nemůže lišit od standardní ceny, která se používá v jiných zákonech, v nichž se na jejím základě provádějí určité výpočty.
(4) Cena stavby ve smyslu ustanovení odstavce 3 tohoto článku znamená všechny náklady spojené se stavbou (projekt, stavba, dozor atd.) Včetně daně z přidané hodnoty, s výjimkou nákladů souvisejících s pozemky, úpravou komunální infrastruktury a spojuje budovy na infrastruktuře.

 

Článek 6

 

(1)    Za účelem realizace opatření k uspokojení bytových potřeb občanů a ke zlepšení kvality bydlení určí místní samosprávní celek bytové potřeby a zájem o koupi bytů na svém území a v souladu s těmito potřebami a jeho schopnosti poskytují prostředky určené na podporu bydlení.
(2) Útvar územní samosprávy pro výstavbu bytů zajistí vhodné stavební pozemky, úpravu komunální infrastruktury a napojení na infrastrukturu, tj. Uhradí náklady spojené s infrastrukturou a napojením.

 

(3) V případech uvedených v odstavci 2 platí, že pokud územní samospráva poskytuje stavební pozemky, zaplatí agentura územní samosprávní celku z každé koupě a prodeje bytu 35% z ceny stavebních pozemků. , obchodní prostory, garáž nebo parkovací místo v garáži uzavřené mezi Agenturou a místní samosprávou uvedenou v § 17 odst. 4 tohoto zákona. Platba místní samosprávě bude provedena do dvou měsíců od inkasa Agentury od zákazníků na základě uzavřené předprodejní smlouvy.

 

(4) V případech, kdy místní samosprávní jednotka hradí náklady spojené se zajištěním uspořádání komunální infrastruktury a připojení k infrastruktuře, zaplatí agentura místní samosprávní jednotce 35% z ceny komunální infrastruktury z každého prodej bytu, obchodního prostoru, garáže nebo parkovacího místa v garáži.přípojky k infrastruktuře určené ve smlouvě uzavřené mezi agenturou a místní samosprávou uvedenou v § 17 odst.4 tohoto zákona. Platba místní samosprávě se provádí do dvou měsíců po inkasu Agentury od kupujícího na základě uzavřené předprodejní smlouvy.