Vznik a vývoj emise papírových peněz

4.Vznik a vývoj emise papírových peněz
Odkdy vznikly bankovky, vznikly první banky. V každém státě, který měl své papírové bankovky, existovala jedna banka, která tyto platidla emitovala. Emitování představovalo výdej papírových bankovek do oběhu, přičemž hodnota, za kterou bude možný nákup zboží byla krytá zlatem. Později ne všechny bankovky byly kryté zlatem, na jedné straně to byla výhoda v možnosti disponovat větším množstvím platidel jako ve skutečnosti měla cedulová banka k dispozici v zlatých zásobách.

Vznik a vývoj emise papírových peněz
Vznik a vývoj emise papírových peněz

Ale na druhé straně vznikalo velké riziko inflace, která mohla podmínit pokles hodnoty měny a koupěschopnost obyvatelstva.
Emise papírových peněz (státovek) se řídila potřebami emitenta – státu a nikoli potřebami peněžního oběhu. Permanentní schodky státních rozpočtů a následná emise státovek vedly k jejich znehodnocování, často až k státním bankrotem. Kvůli tomuto riziku většina zemí státovky zakázala.
Mladší formou papírových peněz je bankovka Nekonvertibilní za zlato, nebo částečně konvertibilní prostřednictvím vyměnitelnosti za konvertibilní měnu, která je spojena s používáním obchodní směnky. Bankovky se emitovaly formou „odkupu“ obchodních směnek cedulová bankou – úvěrová forma emise. Při odkupu změny banka emitovala bankovky, při eskontu směnky musel směnečný dlužník v den splatnosti směnky zaplatit bance směnečnou sumu v penězích.
Decentralizovaný způsob emise bankovek – bankovky se dostaly do oběhu i klasickou cestou při odkupu zlata nebo stříbra bankami, oproti hodnotě vykoupeného zlata byly emitovány ve stejné hodnotě bankovky. Na rozdíl od státovek mohla banka emitovat pouze tolik, kolik bylo nakoupených směnek nebo zlata.
Reeskont směnek – odkup směnek a cenných papírů centrální bankou. Prodávající jsou obchodní banky, když nemají dostatek vlastních likvidních prostředků. Touto operací získávají oběživo
Bankovní úvěrová emise – centrální banka poskytuje úvěry obchodním bankám za diskontní sazbu

5.Charakterizujte průběh emise peněz centrální bankou
Úvěrová forma emise – odkoupení obchodních směnek emisní bankou. Obchodní směnka je CP, který představuje písemný závazek uhradit stanovenou částku v uvedeném termínu. Je dokumentem o poskytnutí úvěru dodavatele odběrateli. Postupně se do směnečných obchodů zapojovali i jiné banky a to umožňovalo majiteli směnky prodat směnku bance a získat tak dlužnou částku sníženou o určité úrokové procento (diskont) a vyplacena částka mohla být proplacena v bankovkách v potřebné nominální struktuře.
Centrální banka poskytuje úvěry obchodním bankám za diskontní sazbu. Její výška se řídí národohospodářskými zájmy státu a orientací na měnovou, rozpočtovou, devizovou nebo úvěrovou politiku.

6. Co jsou bezhotovostní, bankovní peníze, mechanismus bankovně úvěrové emise peněz
Bezhotovostní bankovní peníze – systém oběhu bankovních peněz funguje: banka otevře svému klientovi účet – běžný účet, na kterém eviduje na příjmové straně veškeré příjmy klienta a na výdajové straně účtu všechny úhrady jeho závazků. Pokud převyšují příjmy jde o kreditní zůstatek v opačném případě jde o debetní zůstatek. Tento způsob používání bankovních účtů je dosti rozšířen. Na základě nich vznikl mechanismus tzv. bankovně úvěrové emise peněz, který pružně reaguje na poptávku po penězích hlavně tím, že umožňuje tvořit oproti vkladům hotovostních peněz násobky bankovních depozit.
Bezhotovostní peníze vystupují i ​​jako vklady a zároveň prostředek k placení.

7.Čo třeba rozumět pod pojmem elektronické peníze? Jakou mají podobu?
Elektronické peníze mají podobu plastikových platebních karet s magnetickým záznamem dat, kterými lze „zaplatit“ vložením do speciálních čtecích zařízení instalovaných v obchodech a spojených s bankovním systémem. Plastikové platební karty mají podobu debetních, kreditních nebo debetních-kreditních karet. Některé z těchto karet mají podobu elektronických peněženek, které lze naplnit pomocí tankomatu nebo prostřednictvím speciálního telefonního čísla přímo z domu.
Home banking (domácí bankovnictví) – možnost z domácího terminálu provádět peněžní transakce
Vituálne peníze – placení prostřednictvím elektronických bank (cyberbanks) na síti internetu – network banking